Du skal logge ind for at skrive en note

Rapportskrivning

Forsøgsrapporten er en skriftlig formidling af et teoretisk eller eksperimentelt arbejde. Det skal af rapporten klart fremgå, hvorledes resultaterne er fremkommet, ligesom konklusionen skal være velbegrundet. Der skal ikke pyntes på tal og resultater. For læseren skal det fremgå;

 • hvad der er undersøgt
 • hvordan det er gjort
 • hvad der er kommet ud af det
 • hvilken betydning det kan have

For at skrive en sådan rapport er det nødvendigt at gøre løbende fyldige notater under forsøgets udførelse. Noterne er kun til eget brug og kan sagtens være stikordsprægede, blot de er tydelige og klare. Typisk omfatter de fremgangsmåde, eventuelle afvigelser fra vejledningen, resultater i skemaform og eventuelle spørgsmål, der dukker op undervejs.

Selve rapporten opbygges traditionelt som angivet herunder:

Du skal logge ind for at skrive en note

Forsøgets titel

Titel, nummer, navn og klasse anføres, typisk i sidehovedet.

Du skal logge ind for at skrive en note

Forsøgets formål

Forsøgets formål er den pædagogiske hensigt med forsøget, fx at eftervise Mendels love eller at indøve brugen af blodtryksmåleren.

Du skal logge ind for at skrive en note

Teori

Ethvert forsøg har en bagvedliggende viden, som er udgangspunkt for forsøget. Det kan være hensigtsmæssigt at ridse denne teori op, bl.a. som grundlag for opstillingen af en hypotese for forsøget. Derudover kan det at lave et teoriafsnit ofte være en fin måde at træne sin skriftlige formulering på i forhold til det eksperimentelle stof.

Du skal logge ind for at skrive en note

Hypotese

En hypotese er en fagligt begrundet forventning til eksperimentets udfald. Undersøger man fx gærcellers aktivitet ved forskellige temperaturer, kunne en hypotese være: Vi forventer, at gærcellernes aktivitet øges i takt med at temperaturen stiger. Afgørende er det, at hypotesen er formuleret sådan, at den kan efterprøves eksperimentelt.

Du skal logge ind for at skrive en note

Materialer og fremgangsmåde

Under dette punkt anføres i rækkefølge den eller de forsøgsorganismer, der er anvendt og det udstyr og de kemikalier m.m. som er brugt til forsøget. Ofte vil læreren, hvis der ikke er afvigelser fra forsøgsvejledningen, acceptere, at der henvises til vejledningen. Med hensyn til fremgangsmåde gør det samme sig gældende, blot er det her uhyre vigtigt at enhver afvigelse fra vejledningen noteres.

Årsager til fejl og afvigelser kan ofte søges her. Skriv altid fremgangsmåden i jeg/vi-form. En tegning af forsøgsopstillingen er ofte en stor hjælp og sparer mange ord.

Du skal logge ind for at skrive en note

Resultater

Alle iagttgelser og målinger (data) skal naturligvis med i rapporten. Resultaterne anføres i tabel- eller skemaform.

Du skal logge ind for at skrive en note

Databehandling

Ofte er det nødvendigt at behandle de indkomne data for at tydeliggøre resultaterne. Der kan være tale om gennemsnitsberegninger, om kurvetegninger og statistiske bearbejdninger.

Ved kurvetegning er det vigtigt at;

 • give tegningen en titel
 • sørge for at Y angives som funktion af X
 • akserne er hensigtsmæssigt inddelt, så kurven fremstår tydelig og klar
 • akserne har både benævnelser og enheder
 • punkter markeres med en prik, et kryds eller anden tydelig signatur
 • punkter forbindes, hvis dette har mening
 • at eventuel usikkerhed eller variationsbredde angives
 • kurver der skal sammenlignes har samme enheder.

Overvej om din kurve skal afspejle en af følgende funktioner: Retlinede sammenhænge, eksponentialfunktioner, korrelationer, ligefrem proportionalitet, omvendt proportionalitet, intervalklasser.

Du skal logge ind for at skrive en note

Diskussion

Dette punkt er erfaringsmæssigt vanskeligt, da mange fejlagtigt tror, at diskussion er en slags 'for og imod' samtale med sig selv. Diskussionen er en vurdering af, om resultaterne svarer til den opstillede hypotese. Med andre ord en diskussion af om den opstillede hypotese kan be- eller afkræftes på det foreliggende grundlag.

En væsentlig del af diskussionen er at vurdere, om en eventuel afvigelse fra hypotesen ligger indenfor forsøgsusikkerheden, eller om afvigelserne er så store, at man med sikkerhed kan forkaste sin hypotese.

Du skal logge ind for at skrive en note

Konklusionen

Er sådan set resultatet af diskussionen, dvs. en endelig stillingtagen til hypotesen. Herunder kan det ofte vise sig nødvendigt at formulere en helt ny hypotese eller blot en præcision af den, man havde opstillet. Konklusionen skal være kort og præcis.

Du skal logge ind for at skrive en note

Tillæg

Under forsøget vil man ofte få idéer til forbedring eller udvidelse af forsøget. De kan passende noteres her, ligesom forslag til supplerende forsøg kan anføres.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761635853. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018