Du skal logge ind for at skrive en note

Ferskvand er vand med en saltkoncentration der er mindre end 0.05%. Det findes i vores søer og åer, i vores grundvand og er bundet som is ved polerne og i Grønland. Alt ferskvand stammer fra vores nedbør. Fordampningen fra havet og landjorden samles i atmosfæren, før det falder som regn, og ferskvandet indgår således i vands kredsløb. Selv om ferskvand kun udgør 4 % af alt vand på jorden, er det en livsbetingelse for en lang række organismer, heriblandt mennesket, som ikke kan tåle at drikke saltvand.

Historisk set er vores er og åer opstået efter den sidste istid i de lavninger, isen efterlod i landskabet. Undergrunden i Danmark, som består af sand, ler og sten, gør det muligt for den del af regnvandet, som ikke fordamper, at sive lodret ned til grundvandet eller løbe gennem jorden mod disse lavninger. Afstrømning fra landjorden til vores søer og åer foregår således både som overfladeafstrømning, og som underjordisk afstrømning fra vores grundvand.

De fleste søer dannes i å-løb, hvilket betyder, at søen, som et stort vandbassin, har et indløb og et udløb.

Figur 2.23

Vandets strøm fra kilde til hav.

MarkR grafik
Figur 2.23

Vandets strøm fra kilde til hav.

MarkR grafik
Du skal logge ind for at skrive en note

Det betyder, at vandkvaliteten i åens vand kan have stor indflydelse på vandkvaliteten i søen. Vandet fra disse søer og åer løber ud i vores fjorde, og vandet ender til sidst i havet. Kun ganske få søer stammer fra en grundvands kilde, og disse søer mangler både indløb og udløb og er ofte meget rene.

Antallet af søer og åer har ændret sig en del på grund af menneskelig aktivitet. Vi har gennem tiden gravet efter grus, mergel (kalkholdig jord), tørv (brændsel) m.m., som har efterladt en række huller i landskabet. Disse er med tiden blevet til vandhuller eller damme, som typiske ikke har ind- og udløb. Der er også gravet mange nye vandløb. Omvendt er der forsvundet en del søer og åer for at optimere udnyttelsen af jorden til landbrugsproduktion eller byudvikling.

Der er stor forskel på livet i det rindende ferskvand og det stillestående ferskvand. Derfor gennemgås økosystemerne vandløb og søen hver for sig. Samlet kaldes disse ferskvandsøkosystemer for 'de ferske vande'.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761635853. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018