Du skal logge ind for at skrive en note

Mennesket er en del af den levende natur. Vi indgår i et samspil med andre levende væsener og med den døde natur. Vores fødevarer kommer fra naturen. Vi anvender naturens materialer, og vi henter energi fra naturen i form af kul, olie og gas. Vi pumper drikkevand op fra grundvandet. Tilbage til omgivelserne giver vi bl.a. kuldioxid, affald og spildevand.

Det er nødvendigt at forstå, hvordan dette samspil fungerer, hvis vi skal bruge naturen, uden at den ødelægges. Dels for naturens egen skyld, men også for på længere sigt at sikre, at naturen ikke mister evnen til at give os de produkter, vi har brug for.

Økologien beskriver, hvordan stof dannes og omsættes af de levende organismer i økosystemerne, og hvad der sker med den energi, som Solen leverer dertil. Ordet økologi betyder ordret oversat husholdningslære forstået som naturens husholdning. Det var den tyske biolog, Ernst Haeckel, der første gang definerede indholdet i økologien som den levende naturs samspil med det omgivende miljø.

Du skal logge ind for at skrive en note
Figur 2.1

Et moderne bysamfund vekselvirker med sine omgivelser. Fødevarer (grøn) importeres fra det omgivende landbrugsland og havet, vand (blå) fra grundvand og ferske vandområder, mens energi (rød) kan hentes enten som fossil energi, dvs. i form af olie, kul og gas eller som vedvarende energi i form af fx vand-, vind- og solenergi.

Fra byen eksporteres affald, spildevand, vanddamp og kuldioxid.

Jan Kofod Winther/Biofoto/Scanpix
Figur 2.1

Et moderne bysamfund vekselvirker med sine omgivelser. Fødevarer (grøn) importeres fra det omgivende landbrugsland og havet, vand (blå) fra grundvand og ferske vandområder, mens energi (rød) kan hentes enten som fossil energi, dvs. i form af olie, kul og gas eller som vedvarende energi i form af fx vand-, vind- og solenergi.

Fra byen eksporteres affald, spildevand, vanddamp og kuldioxid.

Jan Kofod Winther/Biofoto/Scanpix
Du skal logge ind for at skrive en note

Tidligere har mennesket været en forholdsvis ubemærket del af naturen. Hvad vi høstede udgjorde kun en beskeden del af det, naturen producerede. Tilsvarende var de affaldsstoffer, vi afleverede, for intet at regne i naturens omsætning. Først i de seneste århundreder har menneskets aktivitet nået et omfang, som påvirker alle dele af vort naturgrundlag.

I erkendelse heraf har forskere og politikere forsøgt at beskrive, hvordan vi skal agere for at sikre naturgrundlaget. Det skete i Brundtland-rapporten sidst i 1980'erne og blev fulgt op på Rio-konferencen i 1992, hvor begrebet bæredygtig udvikling blev introduceret.

Ved bæredygtig udvikling forstås en naturudnyttelse, som sikrer vores nuværende behov uden at forringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres. Udnyttelse af naturen er en nødvendig del af vores hverdag, og med det omfang menneskets aktiviteter har nået, må vi – hvis vi fortsat ønsker at have et bæredygtigt naturgrundlag – bruge den økologiske viden i det fortsatte arbejde frem mod en bæredygtig udvikling.

Der er for alle ressourcer et begrænset økologisk råderum tilstede, som vi bør holde os inden for, hvis der skal være ressourcer og rimelige levevilkår for fremtidens generationer.

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761635853. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018